Efektyvūs stabdžiai saugo slidžiame kelyje
Atnaujinta: 2020-03-09
  • automobilio-stabdymas
  • lietuvos_zinios
  • lzLogo

Ko­ky­biš­kai vei­kian­ti au­to­mo­bi­lio stab­džių sis­te­ma - be­ne svar­biau­sias ma­ši­nos ele­men­tas, kad ke­ly­je bū­tu­me sau­gūs. Efek­ty­vūs stab­džiai rei­ka­lin­gi bet ku­riuo me­tų lai­ku, ta­čiau la­biau­siai - žie­mą, kai va­žiuo­jant sli­džia dan­ga ge­ro­kai pa­il­gė­ja stab­dy­mo ke­lias. To­dėl vos pa­ju­tus, kad au­to­mo­bi­lis pra­sčiau stab­do, bū­ti­na pa­ti­krin­ti ir esant rei­ka­lui pa­keis­ti stab­džių trin­ke­les bei skys­tį.

Stab­džius ėda druskos

Stab­džių skys­ty­je, kaip ir bet ku­ria­me ki­ta­me spi­ri­to tu­rin­čia­me skys­ty­je, il­gai­niui at­si­ran­da van­dens. Ta­da stab­džiai ge­riau­siu at­ve­ju žie­mą tam­pa ne to­kie efek­ty­vūs, blo­giau­siu - už­ša­lęs van­duo su­ar­do jų žar­ne­les.

Pa­tys skys­čio leng­vai ne­pa­ti­krin­si­te, tam rei­kia spe­cia­laus prie­tai­so - areo­me­tro. Dau­ge­lis ser­vi­sų jį tu­ri, tad ne­pa­tin­gė­ki­te ir už­su­ki­te į ar­ti­miau­sią. Jei­gu au­to­mo­bi­lis se­nes­nis ne­gu pen­ke­rių me­tų, rei­kė­tų dar pa­pra­šy­ti meis­trų pa­ti­krin­ti stab­džių ci­lind­riu­kų būk­lę. To­kią pro­ce­dū­rą re­ko­men­duo­ja­ma at­lik­ti ir žie­mai per­si­ri­tus į an­trą pu­sę, nes drus­kos, ku­rio­mis bars­to­mi ke­liai, la­bai ne­igia­mai vei­kia stab­džių sis­te­mą. Bū­ti­nai pa­ti­krin­ki­te ir ran­ki­nį stab­dį. Pra­si­dė­jus šal­čiams jis ga­li pri­šal­ti ar­ba „pri­kep­ti". Sie­kiant to iš­veng­ti stab­dį ver­tė­tų pa­verž­ti, o kon­tak­to su už­pa­ka­li­niais stab­džiais vie­to­se su­tep­ti spe­cia­liu skys­čiu.

Ta­čiau stab­džių skys­čio kei­ti­mas - toks pat pla­ni­nis au­to­mo­bi­lio re­mon­tas, kaip ir aly­vos ar žva­kių kei­ti­mas. Ga­min­to­jo nu­ro­do­mas lai­kas, ka­da tai rei­kia da­ry­ti, pa­pras­tai ski­ria­si. Vis­kas pri­klau­so nuo au­to­mo­bi­lio mar­kės, mo­de­lio, va­rik­lio ir tam ti­krų kons­truk­ci­jos niuan­sų. Pa­vyz­džiui, po­pu­lia­riau­sių vo­kiš­kų mar­kių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai stab­džių skys­tį re­ko­men­duo­ja keis­ti kas dve­jus me­tus ar­ba nu­rie­dė­jus maž­daug 50 tūkst. ki­lo­me­trų. Daž­niau jį pa­ta­ria­ma keis­ti, jei ma­ši­na eksp­loa­tuo­ja­ma su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis, va­ži­nė­ja­ma ne vien trum­pais at­stu­mais po mies­tą.

Šal­da­mas kei­čia savybes

Ne­kei­čia­mas stab­džių skys­tis ab­sor­buo­ja drėg­mę, to­dėl iš vi­daus rū­di­ja stab­džių sis­te­mos da­lys, ga­di­na­mos gu­mi­nės de­ta­lės, ap­na­šos pa­den­gia stab­džių stū­mok­liu­kus. Dėl to jie pra­de­da su­nkiau ju­dė­ti ir strig­ti. Stab­džių skys­ty­je yra van­dens, tad esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai jis kei­čia sa­vo sa­vy­bes. Jei­gu skys­tis dar ir ne­kei­čia­mas il­giau kaip po­rą me­tų, pa­kin­ta stab­džių pe­da­lo kie­tu­mas, su­ma­žė­ja stab­dy­mo efek­ty­vu­mas.

„Kai ma­ši­na stab­do­ma, ne­re­tai stab­džių dis­kai, trin­ke­lės ir pats skys­tis pa­sie­kia 400 laips­nių ar di­des­nę tem­pe­ra­tū­rą. Mū­sų eksp­loa­tuo­ja­miems au­to­mo­bi­liams daž­niau­siai nau­do­ja­mas DOT 3 stab­džių ir san­ka­bos skys­tis. Pa­gal che­mi­nę su­dė­tį DOT 3 la­bai pa­na­šus į DOT 4 stab­džių skys­tį. Pa­grin­di­nis skir­tu­mas, kad DOT 4 pa­si­žy­mi aukš­tes­ne vi­ri­mo tem­pe­ra­tū­ra ir ma­žes­ne van­dens ab­sorb­ci­ja, tai­gi yra ko­ky­biš­kes­nis. Ma­žiau ti­kė­ti­na, jog žie­mą jis pri­šals", - pa­aiš­ki­no LŽ kal­bin­tas au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kas To­mas Men­ke­le­vi­čius.

Vi­siš­kai ki­to­kios su­dė­ties yra re­čiau su­tin­ka­mas DOT 5 stab­džių skys­tis. Jis pa­pras­tai nau­do­ja­mas spor­ti­nio ti­po au­to­mo­bi­liams. DOT 5 ga­mi­na­mas iš to­kių che­mi­ka­lų, ku­rie vi­siš­kai ne­ab­sor­buo­ja drėg­mės. Be­veik vi­suo­se nau­juo­se au­to­mo­bi­liuo­se yra įmon­tuo­tas stab­džių skys­čio ly­gio in­di­ka­to­rius, tad jam nu­kri­tus prie­tai­sų sky­de­ly­je įsi­žie­bia lem­pu­tė.

„E­su su­si­da­ręs įspū­dį, kad dau­ge­lis vai­ruo­to­jų nie­ka­da nė­ra kei­tę stab­džių skys­čio, ir nė ne­ke­ti­na to da­ry­ti. Bū­ti­na ne­pa­mirš­ti - kai ku­riuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ta pa­ti lem­pu­tė ro­do ir tai, jog įjung­tas ran­ki­nis stab­dys, ir kad stin­ga stab­džių skys­čio. To­dėl pa­ma­tę de­gan­tį in­di­ka­to­rių, pir­miau­sia pa­si­žiū­rė­ki­te, ar ne­sa­te pa­li­kę pa­kel­tos ran­ki­nio stab­džio svir­ties", - pa­brė­žė T.Men­ke­le­vi­čius.

Ge­ros trin­ke­lės nekvepia

Stab­džių skys­čio daug kas gal­būt nė ne­ma­no keis­ti, bet trin­ke­lių kei­ti­mas, ko ge­ro, yra vie­na daž­niau­sių pro­ce­dū­rų. Jų bū­na pa­čių įvai­riau­sių - tiek pa­gal for­mą ir su­dė­tį, tiek pa­gal pa­skir­tį. Stab­džių trin­ke­lės mon­tuo­ja­mos au­to­mo­bi­lio prie­ky­je ir už­pa­ka­ly­je. Pa­pras­tai už­pa­ka­li­nės dy­la lė­čiau, nes joms ten­ka ma­žes­nis krū­vis, tad ir kei­čia­mos yra re­čiau ne­gu prie­ki­nės.

„Ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad ga­min­to­jai ir au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­da­vė­jai pa­pras­tai bū­na ša­liš­ki, to­dėl jie ne vi­sa­da sa­ko tie­są. Vie­nas svar­biau­sių kri­te­ri­jų, ro­dan­čių stab­džių trin­ke­lių ko­ky­bę, kad ir kaip bū­tų ba­na­lu, yra kai­na. Pi­gios trin­ke­lės nie­ka­da ne­veiks la­bai efek­ty­viai, nes ga­mi­na­mos iš ne itin ko­ky­biš­kų me­džia­gų. Ta­čiau ir bran­ges­nės pa­gal efek­ty­vu­mą ski­ria­si ne­daug. Pa­pras­tai pi­gios stab­džių trin­ke­lės bū­na kie­tos, o au­to­mo­bi­lį stab­dant cy­pia. Lai­kui bė­gant dėl kie­tu­mo jos daž­nai „suė­da" stab­džių dis­kus", - pa­aiš­ki­no me­cha­ni­kas.

Jo tei­gi­mu, ge­ros trin­ke­lės yra ga­mi­na­mos iš minkš­tes­nių me­džia­gų, tad kur kas ge­riau su­kim­ba su stab­džių dis­ku. To­kios pa­si­žy­mi efek­ty­ves­niu stab­dy­mu. Nors dėl minkš­tu­mo jos su­dy­la grei­čiau, stab­do kur kas ge­riau nei pi­gios ne­dy­lan­čios trin­ke­lės.

„At­krei­piau dė­me­sį, kad ko­ky­biš­kos stab­džių trin­ke­lės, pa­pras­tai ta­riant, la­bai ne­ma­lo­niai dvo­kia. Kuo minkš­tes­nis ir ge­riau su­kim­ban­tis yra jų mi­ši­nys, tuo la­biau smir­di", - pri­dū­rė T.Men­ke­le­vi­čius.

Bū­ti­na kruopš­čiai nuvalyti

Jei stab­džių sis­te­ma vei­kia ne­tvar­kin­gai, jo­je bū­na ypač di­de­li tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čiai ir pa­pil­do­ma trin­tis. Be abe­jo, la­bai svar­bus sis­te­mos kom­po­nen­tas - stab­džių dis­kai, nes bū­tent jie lei­džia va­žiuo­ti lė­čiau. Su­di­lu­sius dis­kus, kaip stab­džių trin­ke­les, rei­kia lai­ku pa­keis­ti. Pa­pras­tai ant stab­džių dis­ko yra iš­kal­tas mi­ni­ma­lus ga­li­mas jo plo­nu­mas. Kai dis­kas su­dy­la la­biau nei re­ko­men­duo­ja­ma, su­nkė­ja stab­dy­mo pro­ce­sas.

„Kar­tais dėl se­nų trin­ke­lių ar užs­tri­gu­sio stab­džių stū­mok­liu­ko stab­do­ma ne­efek­ty­viai, nes tin­ka­mai vei­kia tik da­lis stab­džių dis­ko. Lai­kui bė­gant dėl skir­tin­gos trin­ties dis­kas su­si­krai­po ir vai­ruo­to­jas, stab­dy­da­mas au­to­mo­bi­lį, pra­de­da jaus­ti vib­ra­ci­ją ir „mu­ši­mą" per stab­džių pe­da­lą bei vai­rą. Vi­sa­da pa­brė­žiu, kad kei­čiant dis­kus bū­ti­na pa­keis­ti ir stab­džių trin­ke­les. Jei tai da­ro­te pa­tys, dė­da­mi dis­kus bū­ti­nai nu­va­ly­ki­te jų pa­vir­šių. Nau­ji stab­džių dis­kai daž­niau­siai bū­na su­tep­ti te­pa­lu, kad ne­rū­dy­tų. Jei dis­kas se­nes­nis, bū­ki­te at­sar­gūs ir ne­iš­tep­ki­te jo pa­vir­šiaus, o jei iš­te­pė­te, ge­rai nu­va­ly­ki­te, ypač rie­ba­lus", - pa­ta­rė T.Men­ke­le­vi­čius.

Tomas FEDARAVIČIUS

lietuvos zinios

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Efektyvūs stabdžiai saugo slidžiame kelyje

Efek­ty­vūs stab­džiai rei­ka­lin­gi bet ku­riuo me­tų lai­ku, ta­čiau la­biau­siai - žie­mą

Apie automobilių variklių žvakes

Nors dyzelinių ir benzininių automobilių variklių žvakės

13 „Mitų griovėjų“ sugriautų automobilinių mitų

Laidą „Mitų griovėjai" žino beveik visi televizijos žiūrovai.

Lyginame: variatorius, robotizuota PD ir automatinė PD

Nesvarbu, pirksite naują ar naudotą automobilį, tikrai kils klausimas ...

Autoservise gali ir "nurengti"

Sunku būtų rasti vairuotoją, negirdėjusį nė vienos istorijos apie...

2011-ieji – perversmo automobilių pramonėje metai

Galima drąsiai teigti, kad 2011 m. įeis į automobilizmo istoriją.

Pasaulinės automobilių pramonės laukia nauja krizė?

Įvertinus tai, kad dauguma Japonijos gamyklų vis dar nedirba, klausimas tampa labai aktualus

Servisų meistrai tyko lengvatikių

Dalis automobilių remonto dirbtuvių meistrų sėkmingai įvaldė techniką, kaip pasipelnyti iš patiklių ir mažai ką apie mašinų remontą išmanančių žmonių.

Automobilių vagies prisipažinimas

Rusijos žiniasklaidoje pasirodė įdomus straipsnis, kurio autorius teigia gavęs interviu iš automobilių vagystėmis užsiimančio žmogaus.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: